25 Şubat 2009 Çarşamba

Batıcılık Osmanlıcılık İslamcılık Türkçülük

Batıcılık


Osmanlıcılık


İslamcılık


Türkçülük

Ortaya

Çıkış

Sebepleri


Batı'nın her alan­da Osmanlı'nın önüne geçmesi, Osmanlı Devleti'nin tek kuruluş yolunun bu yüzyı­lın fikir ve ihtiyaç­larına uygun medenî bir devlet ve millet halini alması gerektiği düşüncesi.


Tanzimat döneminde, İmparatorluk içindeki değişik etnik grupların Batı devletlerinin des­teğini alarak bağımsız olma düşüncesinin ortaya çıkması.


II. Abdülhamid'in, hem Balkanlardaki "Panislavizm"i etkisiz duruma sokmak, Müs­lüman toplulukların devletten ayrılmalarını engelleme düşüncesi hem de içeride siyasal rakiplerinin halk içindeki gücünü kırmak istemesi


Özellikle Balkan Sa-vaşı'ndan sonra Os­manlıcılık akımının başarısız olması, boşluğu dolduracak milleti bir arada tuta­cak yeni ve farklı bir ideolojiye ihtiyaç duyulması

Amacı


Türk toplumuna Batıda gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşama tarzını uygulaya­rak ülkenin ge­lişmesini, kalkın­masını sağlamak


Osmanlı İmparatorluğu içindeki tüm etnik grup­ların üzerinde bir "Os­manlılık" duygusunu ve bu duyguya paralel olarak bir "Osmanlı Milletini" ortaya çıkara­rak Osmanlı Devleti'nin menfaatleri doğrultu­sunda gayret sarf etme­lerini sağlamak


İslâmın ilk dönemindeki değerleri XX. yy. başla­rına taşıyarak Türk toplumunu içinde bu­lunduğu bunalımdan kurtarmak


Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri Millî bir duy­gu ile bilinçlendirmek, milliyetini idrak ettir­mek. Türk milletini İslam

beynelmilliyetine kuvvetli bir unsur olarak yeniden sok­mak.

Temel Düşün­cesi


İdari ve askeri alanda Avru­pa'nın seviyesine ancak Avrupalıla­rın gittiği yol izle­nerek varılabilir.


Osmanlılık düşüncesi geçmişteki gibi uygu­landığında tekrar başa­rılı olabilir.


İslam, tüm ilerlemelerin anahtarıdır. Kuralları doğru uygulanırsa ge­lişmiş milletlerin seviye­sine ulaşılabilir.


Türklük, milleti ayak­ta tutabilecek tek güçtür.

Akımın temsilcilerieri


Abdullah Cevdet


Jön Türkler


Mehmet Akif, Said Ha­lim Paşa


Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Yusuf Akçura

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR