9 Şubat 2009 Pazartesi

2008–2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. LİSESİ TÜRK EDEBİYATI / DİL VE ANLATIM DERSLERİ 1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2008–2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………. LİSESİ TÜRK EDEBİYATI / DİL VE ANLATIM DERSLERİ
1. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tutanağı No : 01
Toplantı Tarihi: : 04. 09. 2008
Toplantı Yeri : Öğretmenler odası
Zümre Öğretmenleri : Fermani ÖZÇELİK ……

GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama
2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56–77,84–88,131–133,148–150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36–43,46–57.) maddelerinin okunması ve incelenmesi
3. Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım müfredatı ile ilgili Tebliğler dergilerinin okunması üzerinde görüşülmesi
4. Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım dersinin genel amaçlarının okunması
5. 2007–2008 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi
6. Atatürk İlke ve İnkılâplarının görüşülmesi (Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde yer verilmesi)
7. Yıllık planların hazırlanması
8. Yazılı ve sözlü sınavlarda ölçme ve değerlendirme, hangi esaslara uyulması gerektiği
9. Ödev Yönetmeliğinin okunması ve ödev konularının değerlendirilmesi
10. Öğrenci Başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi
11. Öğretime etki edebilecek ders dışı etkinliklerin tespit edilmesi
12. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi, takip edilmesi.
13. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği
14. Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım derslerinin özelliği itibariyle ele alınabilecek hususlar
15. Dilek ve Temenniler
16. Kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:
1. Açılış ve yoklama: Toplantı, Zümre Başkanı Fermani ÖZÇELİK’in yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle başlatıldı. Zümre Başkanının yaptığı yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu tespit edildi. Sevilay HIRA yazmanlığa seçildi.

2. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddelerinin okunması ve incelenmesi: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndan Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ve Temel ilkeleri, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin (2,3,36,37,42,56-77,84-88,131-133,148-150.)maddeleri ile MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin (5,16,36-43,46-57.) maddeleri Nuray ADAK tarafından okundu, birlikte incelendi.

Öğrencilerin milli beraberlik şuuru sosyal ve kültürel yönlerden zenginleştirilerek din ve vicdan hürriyetine sahip kişiler olarak yetiştirilmesi gereği üzerinde duruldu.

3. Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım müfredatı ile ilgili Tebliğler dergilerinin okunması üzerinde görüşülmesi: Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım dersinin Tebliğler dergisinde yer alan ilgili sayıları Nurhayat ÖRENCİK tarafından okundu.

4. Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım dersinin genel amaçlarının okunması: Türk Edebiyatı / Dil ve Anlatım dersinin amaçları Fermani ÖZÇELİK tarafından okundu. Edebiyat eğitimi kısaca, bu metinlerdeki sanat değerlerini sezmeyi, dilin metinde kazandığı anlamları kavramayı ve metni yorumlamayı sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlar. Bu eğitimin ilk ve önemli basamağı lise yıllarındaki edebiyat dersleridir. Edebiyat derslerinde öğrencilere, her yönüyle bireysel, ulusal, evrensel değer, zevk ve anlayışın edebî metinlerde nasıl inceleneceği ve değerlendireceği hususunda beceriler kazandırılmalı sanata özgü yaşantının özellikleri hissettirilmelidir. Öğrencilerin; her düzeydeki dil göstergelerinin nerede, niçin, nasıl ve neden kullanıldığını kavrayabilecek bir anlayışa ulaşmaları sağlanmalıdır.

GENEL AMAÇLAR

1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.
7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
11. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak
15. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek
16. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak
17. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak
18. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak
19. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak
20. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak
21. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak
22. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak
Sıralanan bu amaçları gerçekleştirmek üzere, ünitelerde belirtilen kazanım, önerilen etkinlik ve verilen açıklamalar doğrultusunda, metinlerin incelenmesi ve yorumlanmasıyla öğrencilerin; eleştirel düşünme, sorunları çözebilme, yaratıcı düşünme, araştırma-sorgulama, iletişimde bulunma becerilerini kazanmaları, bu becerileri geliştirmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin özellikle bilgi teknolojisinin imkânlarını kullanma konularında da beceri kazanmaları düşünülmüştür. Edebiyat dersi için hemen her metnin ve her çalışmanın, dilin doğru ve güzel kullanılmasına imkân veren beceriler kazandırdığı da unutulmamıştır. Öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatımda etkili olabilmenin yollarını fark etmeleri amaçlanmıştır.
Var olan amaçlara göre derslerin işlenmesi gerektiği söylendi. Konunun üç noktada değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı:
a) Edebiyat dersinin amaçları
b) Dil ve anlatım dersinin amaçları
c) Genel amaçlar
Genel amaçlara ulaşabilmek için diğer bölümlerin birbiriyle uyum içinde olması gerekli olduğu, Türk Dili ve Edebiyatını sevdirmenin ön planda tutulmasının, kültür değerlerine sahip çıkmanın başlıca yolunun ancak belirtilen amaçlar doğrultusunda alınacak tedbirlerle mümkün olacağı belirtildi.
5. 2007–2008 Eğitim-Öğretim yılının ve zümre kararlarının değerlendirilmesi: 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılının genel olarak başarılı bir şekilde tamamlandığı zümre öğretmenlerince vurgulandı.
Nuray ADAK: “Geçen eğitim öğretim yılında imkanlar ölçüsünde öğrencilerimizi başarılı kılmaya çalıştık.” dedi.
Alınan kararlar:
a) Öğrencilere üniversiteye yönelik çalışmaların yapılması, ÖSS soru tarzlarının dikkate alınmasına karar verildi.
b) Kitap okumanın öneminin sık sık vurgulanması ve özellikle rehberlik çalışmalarında bu konu üzerinde durulmasına karar verildi.
c) Dil ve Anlatım dersi ile Türk Edebiyatı derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler seçilmesi ile veciz sözlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
d) Okulumuzun çıkaracağı dergide şair ve yazarlarımızın tanıtımı amacıyla bir bölüm oluşturulmasına; Kültür-Edebiyat ve Yayın-İletişim Kulübünün yapacağı yıllık plân doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verildi.
e) Kütüphanecilik Kulübünün katkılarıyla öğrencilerin kütüphaneden faydalanmasına; diğer öğretmenlerin de derslerde sık sık okumanın faydalarını öğrencilere anlatmalarının gerekliliğine ve öğrencilerin ilgisini çekecek kitapların okul kitaplığına kazandırılmasına karar verildi.

6. Atatürk İlke ve İnkılaplarının görüşülmesi (Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde yer verilmesi): Yıllık planlarda Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürkçülük konularının ders konularına uygun konularla iç içe dönemler halinde aktarılması amacıyla 2457 ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergileri incelendi. Dil ve Anlatım dersi ile Türk Edebiyatı derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler seçilmesi, veciz sözlerden yararlanılması kararlaştırıldı.
Sevilay HIRA: “Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili belirli gün ve haftalarda derslerimizde bu konular üzerinde önemle durmalıyız.” dedi.
Nurhayat ÖRENCİK: “Bu önemli gün ve haftalarda panonun düzenlenmesinde hepimiz gereken özeni göstermeliyiz.” dedi.
Nuray ADAK: “Atatürk İlke ve İnkılapları konular işlenirken mutlaka hatırlatılmalı ve öğrencilerimize bu görüşler yorumlatılmalıdır.” dedi.

7. Yıllık ve günlük planların hazırlanması: Yıllık planlar zümre öğretmenlerince ortaklaşa hazırlanması gereği hatırlatıldı. Yıllık planlar hazırlanırken; Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersi öğretim programına, Atatürk İlke ve İnkılâplarıyla ilgili konulara, yararlanılacak kaynaklara, konuların dengeli dağılımı vb. konulara özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

2008–2009 Öğretim yılında yıllık ve günlük planlar yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:
1. Çalışma takviminden yararlanılması,
2. Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarının göz önünde bulundurulması,
3. Derslerde kullanılacak metot ve tekniklerin belirtilmesi,
4. Başvurulacak olan kaynak ve eserlerin belirtilmesi,
5. Yıllık planlar yapılırken 2551 sayılı tebliğler dergisinden yararlanılması,
6. Konuların tashihlerine ayrılan süre ve saatin belirtilmesi, her aya düşen hafta sayısının belirtilmesi.
Öğretmen hazırlığı konusunda Nurhayat ÖRENCİK söz alarak: “Dersin verimli geçmesi ve öğrencilerin dersi anlamasında öğretmenin önceden derse hazır olması çok önemli bir faktördür. Bunu bir avantaj haline getirmek için öğretmen ders öncesi, planlarını yapmalı ve titizlikle uygulamalıdır. Derse hazırlıksız giren bir öğretmenin, öğrencilerinden bir beklentisi olamaz. Bu konuda ısrarla günlük planlar üzerinde duruyorum ve başarımızda bu planların etkisinin büyük olacağına inanıyorum.”dedi.
Öğrenci hazırlığı ile ilgili olarak Sevilay HIRA söz aldı : “Eğitim ve öğretimde verimi artırmanın yolunu öğrenci ve öğretmenin daha aktif olmasını sağlamakta görüyorum. Öğrenciyi harekete geçirme açısından, işleyeceğimiz konular daha önceden öğrencilere bildirilebilir, ödev verilebilir. Ayrıca öğrenciye, öğrenmesinin gerekliliği çok iyi anlatılmalı ve öğrenci derslere motive edilmelidir. Yani balık tutma öğretilirken, neden balık tuttuğu da öğretilmelidir.” dedi.

Derslerde kullanılacak araç-gereçlerle ilgili olarak yapılan görüşme sonucunda aşağıdaki kaynakların kullanılmasına karar verildi:
İstiklal Marşı: Mehmet Akif Ersoy
Gençliğe Hitabe: Mustafa Kemal ATATÜRK
Nutuk1-2-3: Mustafa Kemal ATATÜRK
Söylev ve Demeçler: Mustafa Kemal ATATÜRK
Resimli Türk Edebiyatı: Nihat Sami BANARLI
Türk Edebiyatı: Ahmet KABAKLI
Hikaye ve Roman Tahlilleri: Cevdet KUDRET
Şiir Tahlilleri: Mehmet Kaplan
Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri: Kenan AKYÜZ
Dilbilgisi: Tahir Nejat GENCAN
Türkçe Dilbilgisi:M. Kaya BİLGEGİL
Türk Dil Bilgisi: Muharrem ERGİN
İmla kılavuzu: Türk Dil Kurumu
Büyük Türk Klâsikleri: Komisyon
Yönetmeliklere uygun olacak cd ve kasetler

Yıllık planlarda yer alacak metotlar: Nuray ADAK : “Derslerde dersin niteliğine göre yöntemler uygulanacaktır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı hâkim kılınacaktır. Dil ve Anlatım derslerinde mutlaka uygulamaya ağırlık verilecektir. Dil Bilgisinde bol örnek verilmeli, uygulama yapılmalı, öğrenciler aktif kılınmalıdır.” dedi.

Nurhayat ÖRENCİK: “Edebiyat derslerinde edebî zevk kazandırmaya yönelik aktivitelerde bulunmalıyız. Edebî ürünlerin içerik unsurları öğrencilerimize açıklatılmalıdır. Özellikle 12.sınıflarda ÖSS’ye yönelik testler çözmeliyiz.” dedi.

Konuların uygunluğuna göre yıllık planda aşağıda yer alan metotlar belirtilecektir:
(Okuma, Yazma, Soru- cevap, Örnekleme, Anlatma, Tekrar, Analiz, Tartışma, Dramatizasyon, Karşılaştırma, Tümdengelim, Tümevarım, Çözümleme, Sentez, Açıklayıcı anlatım, Gözlem, Tahlil.)
Dersleri daha zevkli işleyebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı:
Gazete haberlerinden hikâye yazdırma
Öğrencilere sunum hazırlatma
Kelime oyunu oynatma
5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma
Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma
Haftalık kompozisyon yazma ödevleri verme
Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları
Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması
Sınıf içerisinde dramatize çalışmaları
Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
Günlük hikâye, bilmece ve yazılara yer verme
Sınıf panosunu kullandırma

8. Yazılı ve sözlü sınavlarda ölçme ve değerlendirme, hangi esaslara uyulması gerektiği:
Yazılı sınavlarının tarihleri okuldaki zümre başkanlarının aldıkları karara göre uygulanacaktır. Bu konuda zümre öğretmenleri arasında eşgüdüm mutlaka korunmalıdır. Yazılı sınavları birer ay arayla yapılacaktır. Sorular hazırlanırken sınıfların bilgi düzeyi, konuların aktarımı, öğrencilerin kavrayış düzeyi göz önünde bulundurulacaktır. Yazılı sınavları çoktan seçmeli, eşleştirmeli, doğru-cevap, boşluk doldurma, açık uçlu vb. ve kısa cevaplı olmalıdır. Kimi sorular dersin niteliğinden dolayı yorumlayıcı da olabilir. Soruların cevapları genel kabul görmelidir. Cevaplar objektif olmalıdır. İhtilafa yol açabilecek sorulara yer verilmemelidir.
Yazılı kağıtları okunurken cevap anahtarı düzenlenmelidir. Yazılı sınavları okunurken tarafsız, dikkatli ve zamanında okunmalıdır. Cevap anahtarını öğrenci de görmelidir. İsteyen öğrencinin kağıdı birlikte okunabilmelidir. Bunların yanı sıra yazılı sınavlarının sonuçları en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulacaktır.
Öğrenciler sözlüye kaldırılmayacaktır. Sözlü notu dönem içinde herhangi bir ders saatinde verilir ve verilen not öğrenciye sınıf ortamında duyurulur. Sözlü notlarının yazılı notlarının ortalamasını düşürmeyecek şekilde verilmesi gerekir. Bu konuda öğrencinin lehine düşünülmesi gerekir.
Zümre derslerimizin yazılı sayıları:
9. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde her dönem 3 yazılı sınavı yapılacaktır.
9. Sınıf Dil ve Anlatım dersinde her dönem 2 yazılı sınavı yapılacaktır.
10. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde her dönem3 yazılı sınavı yapılacaktır.,
10. Sınıf Dil ve Anlatım dersinde her dönem 3 yazılı sınavı yapılacaktır.
11.Sınıf Türk Edebiyatı dersinde her dönem 3 yazılı sınavı yapılacaktır
11.Sınıf Dil ve Anlatım dersinde her dönem 3 yazılı sınavı yapılacaktır
12 Sınıf Türk edebiyatı dersinde her dönem 3 yazılı sınavı yapılacaktır
12 Sınıf Dil ve Anlatım dersinde her dönem 3 yazılı sınavı yapılacaktır
Ayrıca;
Ölçme değerlendirmede öğrencilerin sadece sınavda gösterdiği başarıdan başka ders dışı faaliyetlerde gösterdiği etkinlikler de dikkate alınır.
Ayrıca yazılı sınavların bir ders saati içinde yapılmasına, soruların metne dayalı, çok sayıda açık, kesin,kısa cevaplı olmasına, Dil bilgisi sorularının ezbere dayalı şema türü sorular yerine, metne dayalı, uygulama sorularının ağırlıkta olmasına, kompozisyon sorularında günlük yaşama, gözleme dayalı, atasözlerine, Atatürk’ün özdeyişlerine ve metne dayalı konuların verilmesine karar verildi. Ayrıca dönem içindeki yazılılardan en az bir tanesinin test usulü yapılmasına karar verildi.
Öğrencilere verilecek sözlü notlarında, öğrencinin derse katılımı, öğretmene ve arkadaşlarına karşı tutumu öğrencinin derse hazırlığı, araç gereçleri yerli yerinde kullanması da etkili olacaktır.

9. Ödev Yönetmeliğinin okunması ve ödev konularının değerlendirilmesi: Yıllık ödevlerle ilgili olarak 2182 ve 2300 sayılı tebliğler dergilerinin ilgili bölümleri Sevilay HIRA tarafından okundu. Verilecek ödevlerin inceleme ve araştırmaya dayalı olması, öğrencileri kaynak arama tarama faaliyetlerine yöneltmesi Nuray ADAK tarafından vurgulandı.

Yıllık ödevler en geç ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde öğrencilere verilir. Yıllık ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır. Ödevler en fazla on beş(15) sayfa olacaktır. Ödevlerin mürekkeple ve el yazısı ile yazılması esastır. Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması öğrencilerden istenecektir.

9. Sınıflar için (Türk Edebiyatı): Roman, hikaye ve tiyatro metinlerinin incelenmesi; fıkra, makale, deneme, eleştiri gibi yazı çalışmaları; şiir, şair incelenmesi…müfredata uygun olmak koşuluyla ÖSS’ye yönelik çalışmalar.
9. Sınıflar için (Dil ve Anlatım): Cümle bilgisi, sözcük ve cümlede anlam, anlatım bozuklukları, imla kuralları-noktalama işaretleri, sözcük grupları… müfredata uygun olmak koşuluyla ÖSS’ye yönelik çalışmalar.
10. Sınıflar için (Türk Edebiyatı): Türk edebiyatının dönemleri, destanlar, divan şiiri, divan şairleri, halk edebiyatı, divan nesri…
10. Sınıflar için (Dil ve Anlatım): Sunum, tartışma, panel, anlatım ve türleri, isim, sıfat, zamir, fiil, edat, bağlaç, ünlem…
11. Sınıflar için (Dil ve Anlatım) : Kelime grupları, cümle bilgisi, Dinleme, konuşma, okuma, yazma, sosyolojik durum ÖSS’ye yönelik çalışmalar.
11. Sınıflar için (Türk Edebiyat): Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, Milli edebiyat…
12. Sınıflar için (Dil ve Anlatım) :Sanat Metinleri, Özellikleri, Sözlü Anlatım bölümleri ve Üniversite sınavına hazırlık çalışmaları yapılacaktır.
12. Sınıflar için(Türk Edebiyat): 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı Yazarları ve eserleri, Eser Tahlilleri ve son dönem edebiyatı, dünya edebiyatı ile birlikte üniversite sınavına hazırlık.

Ve bunların dışında müfredata ve yönetmeliklere uygun olmak koşuluyla öğretmen öğrencinin eksikliğine ve yeteneklerine bakarak kişisel durumuna uygun ödevleri de verebilir.

Verilecek ödevlerin aşağıda belirtildiği gibi değerlendirilmesine karar verildi:

2008–2009 yılında öğrencilere verilecek ödevlerin hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı:

a) Ödevlerin 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilmesi
b) Ödevlerin çizgisiz dosya kâğıdına mürekkepli kalemle yazılmasına dikkat edilmesi
c) Yararlanılan kaynakların künyesi mutlaka belirtilecektir.
d) Her öğrenciye ayrı bir ödev verilebileceği gibi isteyen öğrencilere de gurup ödevi verilebilecektir.
e) Ödevlerin, öğrencilerin kişisel beceri ve yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunması hedeflenmektedir.
f) Ödevler Kasım ayında verilecek, Nisan ayı içerisinde toplanacaktır ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek.

Verilecek ödevlerin konuları şu şekilde kararlaştırılmıştır:
Öğrencileri okumaya sevk etmek için öncelikle roman, hikâye kitaplarının okunup incelenmesi, ( 100 Temel Eser esas alınıp güncel eserler ve Türk klasikleri, Batı klasikleri…)
Atatürk’ün dil ve edebiyat hakkındaki görüşleri,
Türk edebiyatının dönemleri hakkındaki bilgiler,
Halk şiirinin biçim özelliklerinin incelenmesi,
Roman, hikaye tahlili ve özeti,
Yaşayan şair ve yazarlarımız,
Dünyadaki dil aileleri,
Harf inkılâbımız,
Cumhuriyet Döneminde yapılan dil ile ilgili çalışmalar,
Manzum hikâyeleri nesre çevirme ve senaryo haline getirme,
Şarkı ve Türkülere konu olmuş hikâyeler,
Tanzimat’tan günümüze şairlerin tanıtılması,
Amatör dergi ve gazete çalışması,
Bestelenmiş şiirler antolojisi,
Power Point ile yazar-şair tanıtımı,
Röportaj çalışması,
Anket çalışması vb…

10. Öğrenci Başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi:
Nurhayat ÖRENCİK : Başarı için rekabet ortamı önemlidir. Bu, sınıf içi ve sınıflar arası olabilir. Öğrencilere zaman zaman görev verilmesi de uygun olacaktır. Ödev kontrolü ve yapmayanların velileriyle görüşülmesi başarıyı arttıracaktır. Ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olması da başarıyı arttıracaktır.
Fermani ÖZÇELİK: “Başarısız öğrencilere de özellikle rehberlik edilmesi, velilerin ilgilerinin arttırılması başarıyı arttıracaktır. Ayrıca rehberlik servisindeki Rehber Öğretmenimizden yararlanılması da gerekmektedir.
Ders konularının öğrencilerin derse ilgilerini arttırıcı özdeyiş, fıkra ve deyişlerden faydalanarak anlatılması de başarıyı olumlu yönde attıracaktır.”dedi.
Ayrıca öğrenci başarısını arttırmak için Türk Edebiyatı zümremizde şu kararlar alındı:
Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması,
Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek,
Planlı çalışma yollarının verilmesi,
Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi,
Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması
Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması,
Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi,
Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması,
Üniversiteye hazırlık için 12.sınıflarda test çözümlerinin yapılması,
Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,
Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,
Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,

11. Öğretime etki edebilecek ders dışı etkinliklerin tespit edilmesi:
Ders dışı etkinliklerle ilgili olarak bir programın oluşturulması ve plana uygun hareket edilesi söylendi.
a) Röportajlar yapılacak,
b) Dergi çıkarma çalışmaları başlatılacak,
c) Kompozisyon ve şiir yazma yarışmaları düzenlenecek. Bu yarışmaların ödüllü olması için okul idaresine bilgi verilecek.
d) Okul geneli şiir okuma günleri düzenlenecek,
e) Kitap tanıtımları yapılacak,
f) Anket Çalışmaları yapılacak

12. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi, takip edilmesi: Mesleki eserlerin tanıtımı için yıl içinde çeşitli öğrenciler görevlendirilerek yeni çıkan kitaplar hakkında okul duvar gazetesinde bir bölüm oluşturulacaktır.

13. Diğer zümre öğretmenleri ile yapılacak işbirliği:
Zümremiz, Tarih, Felsefe grubu, Resim-İş, Coğrafya ve Müzik zümreleriyle ilgili konular hakkında işbirliğine gitme kararı almıştır.

14. Türk Dili Edebiyatı’nın özelliği itibariyle ele alınabilecek hususlar:

Branşın özelliği itibariyle Öğrencilerde Okumanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Millî Eğitim Bakanlığının 15 Şubat 2000 tarih ve 2000/18 sayılı genelgesi Nuray ADAK tarafından okundu. Genelge uyarınca aşağıdaki kararlar alındı.
a) Okulumuz panolarında şair ve yazarlarımızın tanıtımı amacıyla bir bölüm oluşturulacak.
b) İmkânlar ölçüsünde derslerin bazılarını kütüphanede yapılarak, kitaplarla daha fazla yüz yüze gelmeleri sağlanacak.
c) Öğrencilerin kütüphaneden azami istifadesi sağlanacak
d) Şiire karşı ilgi, şiir okuma becerisi ve şiir sevgisi kazandırmak amacıyla okulumuz çapında bir şiir okuma yarışması düzenlenecektir.

15. Dilek ve Temenniler:
Tüm zümre öğretmenleri iyi dilek temennilerinde bulundular.
Zümre Başkanı Fermani ÖZÇELİK: “Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Çok iyi bir eğitim öğretim yılı geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

16. Kapanış: Zümre Başkanı, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek zümre öğretmenler toplantısını bitirdi.Fermani ÖZÇELİK
Zümre Başkanı
…./……/2008

Okul Müdürü

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR