9 Şubat 2009 Pazartesi

MAHMUTLAR ŞÜKRÜ KAPTANOĞLU LİSESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI II. KANAAT DÖNEMİ EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

MAHMUTLAR ŞÜKRÜ KAPTANOĞLU LİSESİ 2007–2008 ÖĞRETİM YILI II. KANAAT DÖNEMİ
EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
www.edebiyatdersi.net

Zümre No :II
Tarih :14. 02.2007
Dersin Adı :Edebiyat Grubu Dersleri
Toplantı Yeri :Öğretmenler Odası
Zümre Öğretmenleri :Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yılmaz KISA, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Ali BASAR, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma KAPLAN

GÜNDEM MADDELERİ:
1.Açılış ve yoklama
2.1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması,
3.Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgelerin okunması,
4.1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
5.Ders müfredatının ve amaçlarının incelenmesi,
6.Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,
7.Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler
8. a)1.dönem ders başarı durumunun tespiti
b)Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması
9. a)Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
B)Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
11.Günlük planlar ve hazırlanması
12.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için ;
a)Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
b)Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,
13.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
14.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
15.Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
16.Zümre kararlarının hayata geçirilmesi ve uygulanması,
17.Okuma saati oluşturulması
18.Dilek ve temenniler.


ALINAN KARARLAR:
1.Zümre başkanı Yılmaz KISA tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı.
2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu Yılmaz KISA tarafından okundu. Buna göre;
Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;
1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
ÖZEL AMAÇLAR
Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.

1.3. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
1.Genellik ve Eşitlik
2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
3.Yöneltme
4.Eğitim Hakkı
5.Fırsat ve İmkân Eşitliği
6.Süreklilik
7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
8.Demokrasi Eğitimi
9.Lâiklik
10. Bilimsellik
11. Plânlılık
12. Karma Eğitim
13.Okul ile Ailenin İş Birliği
14. Her Yerde Eğitim

3. Zümre toplantılarına ilişkin yönetmelik ve genelgeler M.Ali BASAR tarafından okundu.

4.1.Dönemin zümre toplantı kararları okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Kararların uygulandığı görüldü.

5.Türk Edebiyatı 1,2,3 ve,Dil ve Anlatım1,2 ,3 derslerinin müfredatları incelendi.

6. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği Yılmaz KISA tarafından okundu. Değişen maddeler üzerinde duruldu açıklama yapıldı.

7.Yeni öğretim programı okul seviyesine göre çok ağır geldiği; şimdiye kadar hazır bilgiye alışan öğrencilerin bir anda araştırmacı bir sisteme alışamamasından kaynaklanan problemler derslerde verimi düşürdüğü; aynı zamanda bu sistemin daha çok öğrenci merkezli hazırlanmasına rağmen, öğrencilerde araştırma-öğrenme ruhu olmadığı ve bu kadar kısa sürede oluşturulamadığı için öğretmene çok fazla yük bindiği görülmüştür.
Bunun yanı sıra yeni öğretim programında teknoloji çok ön planda olduğu ve öğrencilerimizin birçoğunda teknolojik imkân ve ilgi yetersizliğinden programın hakkıyla uygulanamadığı gözlemlenmiştir.

8.a)Bütün sınıfların I.Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I.Dönemdeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme sonuçları:
Türk Edebiyatı : 9/A % 100 9/ B % 52 9/ C % 71 9/D % 45
10/FB/A % 100 10/TM/ A % 100 10/SB/A % 95
11/FB/A % 100 11/ TM/A % 60 11/ SB/C % 100


Dil ve Anlatım : 9/A % 97 9/ B % 68 9/ C % 91 9/D % 48
10/FB/A % 100 10/TM/ A % 100 10/SB/A % 89
11/FB/A % 100 11/ TM/A % 100 11/ SB/C % 96


Başarı oranının genellikle iyi olduğu tüm zümre öğretmenlerince vurgulandı. Ancak Yılmaz KISA:”Özellikle 9/D sınıfının başarısı düşük. Başarı düzeyi istenilen ölçülerde değil.Bu sınıftaki öğrenciler lakaytsız, ders dinlemiyorlar, geneli iki yıllık öğrencilerden oluşuyor, ilköğretimden yeni geldiklerinden lisenin farkına varamadılar… Dolayısıyla bütün bunlar başarıyı olumsuz yönde etkiliyor..Bu sınıflarda biraz daha dikkatli olursak, biraz daha öğrencilerle arkadaş ortamı oluşturursak başarımız daha da artacaktır.” dedi.

Başarı oranlarının artırılması konusunda Mustafa Ali BASAR “Konuların metinden hareketle işlenmesi, öğrencilerin aktif tutulmaya çalışılması ve ezberciliğe sevk edilmemesi gerektiğini önerdi.Gerek sistemin getirdiği yeniliklere alışamamak gerek öğrencilerde eski sistemin getirdiği ‘ne de olsa geçeriz’ zihniyetinin verdiği rehavetin bu başarısızlığa sebep olduğunu belirtti.

Aynı konuda söz alan Yılmaz KISA “Okul kütüphanesinden yararlanma yönüne gidilmesi günümüz eserlerinden okulumuz kütüphanesine kazandırılmasını önerdi.

b)Öğrenciyi hiçbir zaman potansiyel düşman olarak görmeden, onları oldukları gibi kabul ederek yaklaştığımız takdirde başarının artacağı vurgulandı. Her şeyin başında olduğu gibi başarının oluşmasının başında da tabiî ki ‘sevgi’ vardır.

Konuların özelliğine göre Tarih ve Yabancı dil öğretmenleri ile diğer zümre öğretmenleri arasında TÜRK DİLİ konularında işbirliği içerisinde bulunmaları kararlaştırıldı.

8. Ölçme ve değerlendirme;
a) Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:

Lise 1Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,
Lise 2 (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı ,
Lise 2 (Sayısal Bölümde )Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,
Lise 3 (Sözel ve TM Bölümü)Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde üç yazılı ,
Lise 3 (Sayısal Bölümde )Türk Edebiyatı dersinde üç , Dil ve Anlatım Dersinde iki yazılı ,

Üç yazılısı olan derslerin yazılı haftaları: Mart 4. hafta, Nisan 4. hafta, Mayıs 4. hafta
İki yazılısı olan derslerin yazılı haftaları: Nisan 2. hafta, Mayıs 2. hafta

Her dersten her dönem için ikişer sözlü notu verilmesine karar verildi.


Ortak derslerin hem birinci hem de ikinci dönem son yazılılarının ortak ve test şeklinde yapılmasına karar verildi. Ayrıca;
1- Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,
2- Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
3- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine

www.edebiyatdersi.net
b) Yıllık ödevler;
Yıllık ödevlerle ilgi hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi:
1- Yıllık Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek,
2- Öğrencilerin bilgileri internetten almalarına müsaade edilecek, ancak bütün öğrenciler ödevlerini sözlü olarak savunacaklardır.
3- Ödevler 7 sayfadan az 15 sayfadan çok olmayacak,
4-Öğrenciler aylık olarak ödev aldığı öğretmenle görüşmeye gelmezse ikaz edilecek, öğretmenle irtibat halinde olması sağlanacak,
5- Ödev değerlendirme ölçütleri şu şekilde tespit edilerek karara bağlandı,

Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi:
a)Tertip-düzen-plan......................................................................: 10 puan
b)Öğretmenlerle işbirliği ...............................................................:10 puan
c)Kaynak araç ve gereçleri kullanma............................................: 10 puan
d)Okul ve çevre imkanlarından yararlanma................................. : 10 puan
e)Yazım kuralları, kompozisyon ve ifade yeteneği........................:20 puan
f)Bilgi anlatımı........................................................................ .....: 40 puan

11. Günlük planlarla ilgili olarak bunu bir zorunluluk olarak değil gereklilik olarak algılamak gerektiğini ve kılavuz kitabımız yoksa günlük planları mutlaka yanımızda bulundurmamız gerektiği karara bağlandı.

12.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için ; Okuma,yazma,soru_cevap,örnekleme,anlatma,tekrar,analiz,tartışma,dramatizasyon,karşılaştırma,tümdengelim,tümevarım,çözümleme,sentez,açıklayıcı,anlatım,gözlem,tahlil yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.

13. Öğretmen öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve ona hoşgörüyle yaklaşmalı, öğrenci seviyesine inebilmeli; öğretmen öğrenci ilişkilerinde samimiyetin olması fakat gerekli mesafenin korunması gerektiği vurgulandı.

Öğretmen, öğrenci velileri ile ilişki içerisinde olmalı yeri geldikçe öğrenci velisi ve öğretmen beraber hareket ederek öğrencideki olumlu yahut olumsuz davranışları değerlendirebilmelidir.

Veli ve öğretmenin beraber hareket etmesi öğrenci üzerinde olumlu sonuç vereceği vurgulandı.

14.Dilin güzel kullanımı sadece edebiyat dersinde değil her derste olmalıdır ki bunun diğer zümre öğretmenleri ile konuşularak ders esnasında dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde durmalarını hatırlatılması gerektiği vurgulandı.
Aynı zamanda Türk tarihi ile Türk edebiyatı sıkı ilişki içerisinde bulunduğundan ilgili konularda tarih öğretmeni ile irtibata geçilmesine karar verildi.
Yine din kültürü öğretmeni ile özellikle tasavvuf edebiyatı konularında işbirliği yapılabileceği karara bağlandı.

15.Dersleri daha zevkli hale getirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı.
*Gazete haberlerinden hikaye yazdırma,
*Öğrencilere sunum hazırlatma
*Kelime oyunu oynatma
*Cd,film ,kaset dinlettirerek soru sorma
*5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
*Klasik müzik eşliğinde kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,
*Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,
*Atasözleri ve deyimleri canlandırma,
*karikatür yorumlatma
*Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma,
*Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları yapmak,
*Dramatize çalışmaları
*Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
*Günlük öykü bilmece ve yazılara yer verme

16.Alınan kararların hayata geçirilmesi için zümre öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermeleri önemle hatırlatıldı.

17.Zümre Başkanı Yılmaz KISA “Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. İnsanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir; sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır.

Kitaplar sayesinde bazen uçan bir halıya biner, bilmediğimiz diyarlara yolculuk ederiz; hiç tanımadığımız evlere misafir olur, yeni arkadaşlıklar kurar, bazen hüzünlerimizi bazen neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşırız. Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır; destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin elem verici olaylarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz.

Bunların hepsini yapmak kitaplarla, okumayla olur. Ancak Türk milleti olarak nedense okumuyoruz. Yapılan araştırmalar bu gerçeği çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bir Japon yılda 25 kitap okuyor, bir İsveçli yılda 10 kitap okuyor, bir Fransız yılda 7 kitap okuyor. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor.
Bu tabloyla övünemeyiz. Bu oranların arttırılması lazım.” dedi.
Aşağıdaki kararlar alındı:

1-Lise 2.sınıflarda (SOS ve TM) sınıflarında Dil ve Anlatın ve Türk Edebiyatı derslerinin haftalık 15 dakikasının okuma saati olarak kullanılması
2-Lise 2.sınıflarda (SOS ve TM) sınıflarında Dil ve Anlatım dersinin haftada bir saati, Türk Edebiyatı dersinin 15 dakikası okuma saati olarak kullanılması
3-Lise 1. sınıflar ve Lise 2. ve 3. sınıflarda (FM) Türk Edebiyatı dersinin haftalık 15 dakikasının okuma saati olarak kullanılması

18.İyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.
www.edebiyatdersi.net

Yılmaz KISA Fatma KAPLAN Mustafa Ali BASAR
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmeni Öğretmeni ÖğretmeniUYGUNDUR

22/02/2007


Ali Rıza ÇETİN
Okul Müdürü
www.edebiyatdersi.net

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR