5 Mayıs 2009 Salı

11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI SORULARI

2007-2008 11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.TÜRK EDEBİYATI SINAVI SORULARI
Adı Soyadı : Aldığı Not:
S.1) Aşağıdaki üç şiirin temsil ettikleri anlayış (saf şiir, milliyetçi şiir, manzum hikaye) bakımından hangi anlayışta yazıldıklarını açıklayınız.?
Uyu yavrum,yine şimsek çakıyor,
Şehit baban gelmiş bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Bu yarayı dur bağlayım ninni!
Sen ağlama ben ağlayım ninni! Gün bitti. Ağaçta neş'e söndü.
Yaprak ateş oldu, kuş da yakut;
Yaprakla kuşun parıltısından
Havzun suyu erguvana döndü Geçen akşam eve geldim. Dediler:
-Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
-Keşki ben evde olaydım... Esef ettim, vah vah!

FERHUNDE KALFA”dan
“…Düğüne karar verildikten sonra ufak bir korku ile sevinmekten hali kalmamıştı.Birden silkinerek kendini hakikate davet etti.:Çılgın Kız!Çifte düğün yapacak değiller a!Her şeyin sırası var.
Kıskanmıyor, aksine o beklenen sıra çabuk gelmek için herkesten ziyade o telaş ediyordu.Her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımın hatırına o getiriyordu.Üsküdar çarşısından aldıkları türlü türlü kumaş paketleri,sırmalı bohçalar kollarında birikiyor,bunları kimseye taşıttırmıyordu.
..Bu vakıadan sonra Ferhunde’ye başka bir hiffet geldi.Bu defa emelinin ufkuna ciddî ve sarîh bir umut dikilmişti.Düğünde Ferhunde’nin şahsiyeti taaddüt etti.
…Ferhunde hiç cevap vermedi,çevrildi ve dışarıya baktı,inanamıyordu.Kendi kendine mırıldanırken arkasından işittiler:”Tamam!diyordu.Bekle,bekle de lalaya var…..”
S.2) Halit Ziya’nın Ferhunde Kalfa öyküsünden alınmış yukarıdaki metinden Servet-i Fünun öykücülüğüne ait özellikleri bulunuz.
S.3) a) Ferhunde Kalfa hikâyesindeki temel çatışmayı yazınız.
b) Yukarıdaki parçadan hareketle S.Fünun hikayelerinde tasvirin özelliklerini yazınız.
c) Bu öyküyü etkilendiği edebî akıma göre adlandırınız.
S.4) “Bu akıma bağlı sanatçılar yaşanan zaman yerine geçmiş zaman üzerinde durmuşlar; tarihin her döneminden, özellikle Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanmışlar; bu ülkelerin doğa görünümlerine eserlerinde yer vererek egzotik bir hava yaratmışlardır. "Sanat İçin sanat" anlayışının benimsendiği bu akımda şiirin biçimsel özelliklerine de önem verilmiştir.”
Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?
S.5) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız
a) Türk Sazı b)Üç Tarz-ı Siyaset c) Hayat-ı Muhayyel d) Tarih-i Kadim e) Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
S.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.)
a) ………………….. akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
b) Yusuf Akçuraoğlu ……………………..……adlı eserinde ……………………. akımını eleştirir.
c) İslamcılık akımını savunanlar,Osmanlı İmparatorluğunun ve Bütün İslam dünyasının kurtuluşunu,İslam bir-
liği yanında …………………………………………….formülüne bağlamıştı.
d) Fecr-i Ati topluluğu dağılınca ……………………………..adlı sanatçı Fecr-i ati’nin temel ilkelerine bağlı kalmış ve …………….. ………………………..… e katılmamıştır,bağımsız kalmıştır.
S.7) YAZ CENGE GIDERKEN

Ada’nın çamlı, güzel sahili üstünde, zarif
Bir güzel lane-i sevda..bu küçük köşk, bu latif
Yuvanın her tarafından, gece gündüz mürgaan
Pür meserret uçuşurlar ve öterler; o zaman
Bu saadetli, meserretli, güleryüzlü eve
Mütemadi dökülür hep uçuşan bir nağme…
(lâne : yuva, latif:güzel,hoş, mürgaan:kuşlar
meserret: sevinme mütemadi: sürekli,durmadan)
Tahsin NAHİT
Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm ates ile doludur.
Insan olan vataninin kuludur.
Türk evladi evde durmaz; giderim
Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
Ata yurdun, evlat bozmaz giderim
M.Emin YURDAKUL
a)Yukarıdaki şiirlerden hareketle Fecr-i Ati ve Millî Edebiyat ve Fecr-i Ati dönemi şiirlerini karşılaştırınız.
b)Yukarıdaki “Yaz” şiirinden hareketle Tahsin Nahit’in edebî kişiliği ve şiirlerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.
PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 -BAŞARILAR-
12 15 15 10 10 18 20
-YANITLAR-
2007-2008 11 TM.C-SOS.B SINIFLARI 2.DÖNEM 2.T. EDEBİYATI SINAVI YANIT ANAHTARI
C.1) 1. milliyetçi şiir 2.saf şiir 3. manzum hikâye 4+4+4=12
C.2) 1-Romanların aksine öykülerde gündelik hayattan kişiler (Ferhunde) de işlenir.
2-Realizm etkisindedir.Bunun sonucu günlük hayatta görülebilecek olay anlatılmış.
3.Cümleler uzundur
4-Yazarlar kişiliklerini gizler
5-Dili ağırdır, 5 x 3 = 15
6-Üslup süslüdür.
7-Tasvirler süs olsun diye yapılmaz.İç tasvir de önem kazanır.
8-Öyküler de mekan olarak genelde İstanbul’da geçer.
C.3) a) Hayal-gerçek çatışmasıdır. 5
b) Tasvirler süs olsun diye değil kişileri daha iyi anlatmak için yapılır.İç tasvir de önem kazanır. 3+3 = 6
c)Realist öykü 4
C.4) Parnasizm 10
C.5) Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız 5 x 2 = 10
a)Türk Sazı :M.Emin Yurdakul b)Üç Tarz-ı Siyaset:Yusuf AKÇURAOĞLU c)Hayat-ı Muhayyel : H.Cahit Yalçın d)Tarih-i Kadim : Tevfik Fikret e)Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar: Fuat KÖPRÜLÜ
C.6) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.(Soruyu üstünde yanıtlayınız.) 6 x 3 = 18
a) TÜRKÇÜLÜK akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır.
b) Yusuf Akçuraoğlu ÜÇ TARZ-I SİYASET adlı eserinde OSMANLICILIK. akımını eleştirir.
c) İslamcılık akımını savunanlar,Osmanlı İmparatorluğunun ve Bütün İslam dünyasının kurtuluşunu,İslam bir-
liği yanında İSLAMCI RÖNESANS formülüne bağlamıştı.
d Fecr-i Ati topluluğu dağılınca AHMET HAŞİM adlı sanatçı Fecr-i ati’nin temel ilkelerine bağlı kalmış ve MİLLİ EDEBİYAT HAREKETİNE katılmamıştır..

C.7) a) MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ FECR-İ ATİ ŞİİRİ
Dili sadedir Dili ağırdır,yabancı sözcükler ve tamlamalar vardır.
Üslubu sadedir Süslü bir üslubu vardır
Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılır Serbest nazım kullanılır ( 8 tane yapan 10)
Nazım birimi dörtlüktür. Serbest nazım kullanılır
(genelde) Hece ölçüsü kullanılır Aruz ölçüsü kulanılır 10
Sosyal ve Türklük,kahramanlık gibi temalar işlenir. Bireysel temalar işlenir
Toplum için sanat anlayışı vardır. Sanat için sanat anlayışı vardır.
Nazmın nesre yaklaştırılması pek görülmez Nazmı nesre yaklaştırırlar.
Kulak için kafiye anlayışı vardır. Kulak için kafiye anlayışı vardır.
b) Bireysel şiirler yazar. Sanat için sanat anlayışındadır.Aruz ölçüsünü kullanır.Dili ağırdır.Arapça –Farsça tamlamalar ile yüklü süslü bir üslubu vardır.”Adalar Şairi” olarak ünlenmiştir.Nazmı nesre yaklaştırır.Şiirlerinde tabiatı da işler. 10 (8 tane yapan 10)

PUANLAMA: 1 2 3 4 5 6 7 -BAŞARILAR-
12 15 15 10 10 18 20

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR