5 Mayıs 2009 Salı

LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11/C SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

Adı-Soyadı:
Nu. :
…….. LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI 11/C SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ II.DÖNEM I.YAZILI SINAV SORULARIDIR.
1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz.
-Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. ( )
-Servet-i Fünun döneminde ahenk geri plana itilmiştir. ( )
-Mensur şiirde, şiirdeki sınırlayıcı kurallar olmadığı için sanatçı duygularını daha serbest ifade eder. ( )
-Servet-i Fünun hikâyesinde mekân tasvirleri gerçeklik duygusu uyandırmaz. ( )
-Anlatma esasına bağlı edebi metinler, Servet-i Fünun döneminde teknik olgunluk kazanmıştır. ( )
2.Servet-i Fünun Dönemi hikayelerinin özelliklerini yazınız.
3.Macera romanları hakkında bilgi veriniz.Macera romanlarına iki örnek eser (yazarıyla birlikte) yazınız.
4. “O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi.Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız,ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır.Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.
Paragrafta sözü edilen sanatçı kimdir?Bu sanatçının roman türündeki eserlerinden beş tanesini yazınız.
5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.
*Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı …………………………………….
*Tevfik Fikret’in, çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı kitabının adı …………………………….
* Mehmet Rauf’un mensur şiirlerini topladığı yapıtın adı……………………………………………….
* Servet-i Fünun Dergisi Hüseyin Cahit’in yazdığı………………………………adlı makaleden dolayı kapatılmıştır.
* Fecr-i ati Topluluğu slogan olarak …………………………………………. sözünü kullanmıştır.
6.Fecr-i Ati döneminde tiyatro türünde eser veren sanatçıların adlarını yazınız.
7.Durum hikayeleri hakkında bilgi veriniz.
8.Fikir akımlarının başarısızlık nedenlerini yazınız ve İslamcılık akımı hakkında bilgi veriniz.
9. Aşağıdaki eserlerin yazarlarını/şairlerini yazınız.
* Piyale:……………………………………………………
* Notre Damın Kamburu:………………………………………… ..
* Gülnihal :……………………………………………… ..
* Rübab-ı şikeste:………………………………………….
* Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak :………………………………
10.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.Halit Ziya’nın etkisindedir.İlk psikolojik romanımız olan “Eylül”ü yazmıştır.Romanlarında anlatım pürüzlerine rastlanır.
Sözü edilen yazarımız hangisidir?
A)Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B)Ahmet Haşim
C)Hüseyin Suat
D)Hüseyin Cahit Yalçın
E)Mehmet Rauf

2.Servet-i Fünun öncülüğü yaptığı halde toplumsal sanat anlayışına yönelen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A)Halit Ziya Uşaklıgil
B) Tevfik Fikret
C)Cenap Şahabettin
D)Ahmet Haşim
E) Mehmet Rauf


3.Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati topluluğunun içinde bulunmamıştır?
A)Ahmet Haşim
B)Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)Fuat Köprülü
D)Faruk Nafiz Çamlıbel
E)Refik Halit Karay

5.Ünlü şairimize göre şiir: “Şairin dili düz yazı gibi anlaşılmak üzere değil, fakat duyulmak üzere vücut bulmuş musiki ile söz arasında sözden çok musikiye yakın ortalama bir dildir.”
Bu parçada sözü edilen edebi akım ve şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A)Parnasizm:Yahya Kemal Beyatlı
B)Sembolizm:Cenap Şahabettin
C)Klasisizm:Şinasi
D)Parnasizm:Tevfik Fikret
E)Sembolizm:Ahmet Haşim
BAŞARILAR…

4.Aşağıdaki edebi türlerden hangisine Servet-i fünun döneminde çok az yer verilmiştir?
A)Tiyatro B)Roman C)Şiir
D)Eleştiri E)Öykü
Not baremi:Her sorunu doğru cevabı onar puan olmak üzere toplam 100 puandır.
TDE Öğrt.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR