1 Mart 2009 Pazar

ANAYASA MAHKEMESİNİN 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNA İLİŞKİN İPTAL KARARI, İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇ VE ÖRNEK DİLEKÇE

ANAYASA MAHKEMESİNİN 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNA İLİŞKİN İPTAL KARARI, İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇ VE ÖRNEK DİLEKÇE

Bilindiği gibi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun bazı maddeleri 31/07/2003 tarihinde kabul edilen ve 12/08/2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 4969 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmiştir. Söz konusu Kanunun 1/a maddesi ile Harcırah Kanunu’nun 10/1 maddesi değiştirilerek bendin başına “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak” ifadesi eklenmiş ve bu değişikliğe bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atamaları kendi istekleri doğrultusunda olan memurlara sürekli görev yolluğu ödenmemesine neden olunmuştu. Bu hüküm çerçevesinde haklarında yapılan yer değiştirme işlemleri sonucunda kendilerine sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmayan memurlarca idare mahkemeleri nezrinde açılan iptal davalarında, ilgillerce yer verilen Anayasa’ya aykırılık iddialarını ciddi bulan idare mahkemelerince anılan ifadenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine yapılan iptal davası başvuruları sonrasında Anayasa Mahkemesince 04/05/2005 gün ve 2004/54E ve 2005/24K sayılı karar ile anılan ifadenin Anayasa’nın 2 ve 10 uncu maddelerine aykırı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş ve söz konusu karar gerekçesiyle birlikte 26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4969 sayılı Kanunla değişik 10/1 maddesinde yer verilen “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere “ ifadesine bağlı olarak sürekli görev yolluğu alamayan memurlar için yeni bir hukuki durum ortaya çıkmış ve bu çerçevede, gerçekleştirilen yer değiştirme işlemleri sonrasında kendilerine sürekli görev yolluğu ödenmeyen kamu görevlilerine bu ödemenin yapılmamasının hukuka aykırı olduğunun kesin hükümle sabit bulunması nedeniyle müstehak oldukları sürekli görev yolluklarını alabilmelerine yönelik yeni bir hukuki süreç başlamıştır.

Bu çerçevede, Anayasa Mahkemesi’nin mezkur kararı doğrultusunda hangi konumda olan kamu görevlilerinin ve memurların sürekli görev yolluğu ödenmesi talebinde bulunabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararına konu olan “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ifadesi 12/08/2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile değiştirildiğinden ve aynı Kanunun yürürlük maddesinde söz konusu hükmün 22/07/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği belirtildiğinden söz konusu karardan ancak yer değiştirme işlemleri (atama kararnameleri) 22/07/2003 tarihinden sonra gerçekleştirilenler yararlanacaktır. Bu tarihten önce gerçekleştirilen atama işlemlerine bağlı sürekli görev yollukları işlemleri ile Anayasa Mahkemesi kararının bir ilgisi bulunmadığından 22/07/2003 tarihinden önce yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilenlerin bu karara dayalı olarak yeni bir hak elde etmek imkanı bulunmamaktadır. Diğer taraftan, iptal davası ve kararının konusu teşkil eden “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ifadesi dahil olmak üzere 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 10/1 maddesi 27/04/2005 tarihinde yürürlüğe konulan 5335 sayılı Kanunla değiştirilerek madde metni “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içindeki veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar,” şeklinde düzenlendiğinden Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu iptal kararı 27/04/2005 tarihine kadar hüküm ifade edecektir.

*****Bu nedenle, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından doğrudan doğruya etkilenerek hak sahibi olabilecek olanlar; 22/07/2003 ile 27/04/27/04/2005 tarihleri arasında atamaları gerçekleştirilen ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4969 sayılı Kanunla değişik 10/1 maddesinde yer verilen “Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ifadesi nedeniyle kendilerine sürekli görev yolluğu ödenmeyen memurlar ve diğer kamu görevlileridir. *****

Bu kapsamda olan memur ve diğer kamu görevlilerinin, yukarıda belirtilen tarihler arasında atamasının hangi nedene yapıldığına bağlı olmaksızın Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek hazırlayacakları sürekli görev yolluklarının ödenmesine ilişkin talep dilekçelerini ivedilikle kurumlarına vermeleri, taleplerine olumsuz cevap verilmesi halinde bu işlemin iptaline yönelik olarak ilgili idare mahkemelerinde Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararını gerekçe göstermek suretiyle iptal davası açmaları gerekmektedir. İlgillerin sürekli görev yolluklarının ödenmesi isteğini içeren örnek talep dilekçesine aşağıda yer verilmiştir.

YENİMAHALLE LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Sakarya Merkez Ozanlar Lisesinde görev yapmakta iken isteğe bağlı/ eş durumu özrüne dayalı/ öğrenim özrüne dayalı/ sağlık özrüne dayalı/ Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11/08/2004 tarih ve 51346 sayılı atama kararnamesiyle Ankara ili emrine atandım. Bu atama işlemine bağlı olarak ödenmesi gereken Sakarya-Ankara arasındaki sürekli görev yolluğum 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4969 sayılı Kanunla değişik 10/1 maddesinde yer verilen “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ifadesine bağlı olarak ödenmedi. Sürekli görev yolluğumun ödenmesine engel teşkil eden ifadenin iptali istemiyle açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi 04/05/2005 tarih ve 2004/54E ve 2005/24K sayılı kararıyla söz konusu ifadenin, Anayasa’nın 2 nci ve 10 uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa aykırılığına karar vererek iptaline hükmetmiştir. Anılan iptal kararı 26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu itibarla, sürekli görev yolluğumun ödenmesine engel teşkil eden hükmün iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı esas alınarak Sakarya/Ankara arasındaki sürekli görev yolluğumun hesaplanarak tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.
Mustafa HAKALIR

EKLER :
1- Milli Eğitim Bakanlığı’nın 11/08/2004 tarih ve 51346 sayılı atama kararnamesi.
2- Personel Nakil Bildirim Formu.
3- Anayasa Mahkemesi’nin 04/05/2005 tarih ve 2004/54E ve 2005/24K sayılı karar örneği.
Adres :
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
Yenimahalle/ANKARA
GAZİPAŞA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
GAZİPAŞA

Antalya Kemer Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulunda görev yapmakta iken il içi yer değiştirme başvurum çerçevesinde Antalya Valiliği’nin 29/09/2004 tarih ve 13522 sayılı atama kararnamesiyle Gazipaşa Lisesine atandım. Bu atama işlemine bağlı olarak ödenmesi gereken Kemer/Gazipaşa arasındaki sürekli görev yolluğum 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 4969 sayılı Kanunla değişik 10/1 maddesinde yer verilen “kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere” ifadesine bağlı olarak ödenmedi. Sürekli görev yolluğumun ödenmesine engel teşkil eden ifadenin iptali istemiyle açılan iptal davasında Anayasa Mahkemesi 04/05/2005 tarih ve 2004/54E ve 2005/24K sayılı kararıyla söz konusu ifadenin, Anayasa’nın 2 nci ve 10 uncu maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa aykırılığına karar vererek iptaline hükmetmiştir. Anılan iptal kararı 26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu itibarla, sürekli görev yolluğumun ödenmesine engel teşkil eden hükmün iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı esas alınarak Kemer/Gazipaşa arasındaki sürekli görev yolluğumun hesaplanarak tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim.


Fatma HAKARAR

EKLER :
1- Antalya Valiliği’nin 29/09/2004 tarih ve13522 sayılı atama kararnamesi.
2- Personel Nakil Bildirim Formu.
3- Anayasa Mahkemesi’nin 04/05/2005 tarih ve 2004/54E ve 2005/24K sayılı karar örneği.


Adres :
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
Yenimahalle/ANKARA
Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda yer verilen iptal kararının konusunu teşkil eden ifadeye bağlı olarak kendilerine sürekli görev yolluğu ödenmemesi işlemlerine ilişkin olarak açmış oldukları iptal davaları halen sürmekte olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin idareye yeni bir talep dilekçesi vermelerine gerek yoktur. Bu konumda olan memur ve diğer kamu görevlilerinin, davalarının görülmekte olduğu idare mahkemelerine Anayasa Mahkemesi’nin karar örneğini eklemek suretiyle görülmekte olan davalarının Anayasa Mahkeme’nin kararı göz önünde bulundurularak karara bağlanmasına ilişkin dilekçeleri iletmeleri gerekmektedir.

27/04/2005 tarihinden sonra gerçekleştirilen yer değiştirme işlemlerine bağlı sürekli görev yolluğu işlemlerinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5335 sayılı Kanunla değişik 10/1 maddesinde yer verilen “Zorunlu yer değiştirme, sınav, sağlık sebepleri ve eş durumu (bu madde uyarınca sürekli görev yolluğu almaya hak kazananların eşlerinin atamaları) dışında kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içindeki veya dışındaki daimi bir vazifeye naklen tayin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimi vazifeye tayin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahalline kadar,”hükmü doğrultusunda işlem yapıldığından bu konumda bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa Mahkemesinin mezkur iptal kararına bağlı olarak hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu durumda olan memur ve diğer kamu görevlilerinin, öncelikle kurumlarına sürekli görev yolluklarının ödenmesi için yazılı talepte bulunmaları, taleplerine olumsuz cevap verilmesi halinde, taleplerine olumsuz cevap verilmesinin gerekçesini oluşturan 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5335 sayılı Kanunla değişik 10/1 maddesinin yukarıda yer verilen hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası başvurusunda bulunulması talebini içerecek biçimde iptal davası açmaları gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak tereddüde düşülen hususlarda Sendikamız Genel Merkezi’nin 0 312 231 23 06 / 0 505 640 82 33 numaralı telefonları aracılığıyla bilgi edinebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR