4 Ocak 2009 Pazar

H Z . Ishak

H Z . Ishak
Ýbrahim (a.s)'in Hz. Sâre'den doðan ikinci oðlu.

Hz. Sâre'nin çocuðu olmadýðý için kocasýna cariyesi Hacer'i hediye etmiþtir. Hz. Hacer Hz. Ýsmail'i doðurunca, Hz. Sâre üzülmüþtür. Hz. Ýbrahim yüz yirmi yasýnda Hz. Sâre doksan yasýnda iken Allah'ýn bir lutfu ve mucizesi olarak Ýshâk (a.s) doðmuþtur (bk. Hâkim, Müstedrek, 11, 556).

Kur'an-ý Kerim'de bu olay söyle anlatýlýr: "And olsun ki, elçilerimiz Ýbrahim'e müjde ile gelip; "Selâm", dediler. O da "Selâm" dedi ve eðlenmeden gidip kýzartýlmýþ bir buzaðý getirdi. Onlarýn ellerinin buna uzanmadýðýný görünce hoþlanmadý ve kalbine bir korku geldi. Onlar "korkma biz lût kavmine gönderildik" dediler. Ýbrahim'in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona Ýshak'ý ardýndan da torunu Yâkub'u müjdeledik. Kadýn "vay, kendim koca bir kari, su zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doguracakmýþým? Bu doðrusu pek þaþýlacak bir iþ" dedi. Melekler "ey evin hanýmý. Allah'ýn rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuþken, nasýl Allah'ýn isine þaþacaksýn. O Hamid ve Meciddir" dediler (Hûd, 11 /73).

Ýshâk (a.s)'in tarih kitaplarýnda anlatýlan þemâli þöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buðday benizli, yüzü güzel, konuþmasý düzgün, saçý, sakalý bembeyazdý. Siret ve sureti babasý Ýbrahim (a.s)'a benzerdi (Hâkim, Müstedrek, 11, 557). Hz. Ýshâk'ýn Yakub ve 'Ays adýnda iki oðlu olmuþtur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuþmalý ve zarafet ve güzelliði daha çok olandý. Ays, Rumlarýn yaþadýðý bölgede ikamet etmiþti (Hâkim, Müstedrek, l l, 557).

Ýshâk (a.s) Kur'an-ý Kerim'de de övülmüþtür: "Ey Muhammed; güçlü ve anlayýþlý olan kullarýmýz Ýbrahim, Ýshâk ve Yakub'u da an! Biz onlarý âhret yurdunu düþünen samimi kimseler kýldýk. Doðrusu onlar bizim yanýmýzda seçkin, iyi kimselerdir" (Sâd, 38/45-47). Ýshâk (a.s) babasýnýn ölümünden sonra Þam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiþ, Allah'u Teâlâ onu seçkin ve hayýrlý bir insan eylemiþtir.

"Ýbrahim'e Salihlerden bir peygamber olmak üzere de Ýshâk'ý müjdeledik. Hem ona hem de Ýshâk'a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardýr, nefsine apaçýk zulmedeni de vardýr" (es-Sâffât, 37/112, 113).

Hz. Ýshak rivayete göre yüz altmýþ yaþlarýnda bu günkü Filistin'in bulunduðu bölgede Kudüs yakýnlarýnda vefat etmiþ, babasý Ýbrahim (a.s)'in Mezradaki kabrinin yanýna defnedilmiþtir

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR