8 Ocak 2009 Perşembe

2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI, 12 SINIFLAR, TÜRK EDEBİYATI DERSİ, 1. DÖNEM 3. YAZILI DEĞERLENDİRMESİ

…………….2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI,
12 SINIFLAR, TÜRK EDEBİYATI DERSİ, 1. DÖNEM 3. YAZILI DEĞERLENDİRMESİ
www.edebiyatogretmeni.net
Adı Soyadı : Tarih:
Sınıf – Numara: Aldığı Not:

NERDESİN
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.

1. a) Ahmet Kutsi Tecer’in “Nerdesin” adlı yukarıdaki şiirinde şaire “”Nerdesin” diyen varlığın kim olabileceği ihtimallerini yazın? (5)


b) Ahmet Kutsi Tecer’in şiirimize getirdiği yeniliği yazınız. (5)


KİTABE-İ SENG-İ MEZAR
Hiç bir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar.
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi.
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye...

Orhan Veli KANIK

2. Orhan Veli’nin bu şiirinden hareketle Garip akımının özelliklerini ve bu akım hakkında bildiklerinizi yazınız.(15)


SANAT
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini,
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini...

3. a) Faruk Nafiz'in sen diye seslendiği kimdir? Bu şiirden hareketle şairin dünya görüşü ve sanat anlayışını açıklayınız. (10)


b) Faruk Nafiz hangi edebi topluluğa mensuptur? (5)


4. Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (12)
Düşten Güzel -
Koçyiğit Köroğlu -
Rahatı Kaçan Ağaç -
Bir Adam Yaratmak-
Canavar –
Danaburnu-

Aşağıdaki test tipi soruları cevaplandırınız.
1. Toplumsal gerçekçi şairler kuşağının en önemli temsilcisidir, insanların yaşamlarını öykünmesiz ve gösterişsiz bir dille yansıtır. Toplumcu şiirleriyle isim yaptıktan sonra mizah yazarlığına geçmiş, "Hababam Sınıfı" adlı eseriyle ün kazanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Bilbaşar B) Cahit Külebi
C) Rıfat Ilgaz D) Ceyhun Atıf Kansu
E) Kemal Tahir

2. Türk edebiyatında Ahmet Haşim'in Piyale, Cahit Sıtkı
I
Tarancı'nın Otuz Beş Yaş, Yahya Kemal'in Eski Şiirin
II III
Rüzgârıvla, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sebil ve Güvercinler ile
IV
Ziya Osman Saba'nın Çoban Çeşmesi adlı yapıtları ünlü şiir
V
kitaplarına örnek olarak gösterilebilir.
Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile III. D) III. ile V E) IV ile V.

3. I. Yahya Kemal
II. Ahmet Haşim
III. Mehmet Akif
IV. Tevfik Fikret
V. Cenap Şehabettin
Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
A) I., II. ve III. B) II. III. ve V.
C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV.
E) III., IV. veV.

4. Nurullah Ataç'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Eleştiri türünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.
C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.

5. Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul'un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

Yukarıda sözü edilen şair kimdir?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı

6. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğer-lerinden farklıdır?
A) Sözde Kızlar
B) Ben ve Ötesi
C) İnce Memet
D) Devlet Ana
E) Aganta Burina Burinata

7. Melih Cevdet Anday”la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fıkra, gezi, makale, deneme, roman, tiyatro ve çeviri türlerinde yazmakla beraber, ısrarla şiir üzerinde durmuştur.
B) Düzyazılarında, çoğunlukla yoğun bir düşünce, şiirsel, özlü bir dili vardır.
C) Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la yeni şiirin öncüsü olmuştur.
D) Halkın günlük konuşmasını ve söyleyişlerini kullanmıştır.
E) Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu insanını ve mistisizmi işlemiştir.

8. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait değildir?
A) Otuz Beş Yaş
B) Düşten Güzel
C) Ömrümde Sükût
D) Şimdi Sevişme Vakti
E) Sonrası

9. Cumhuriyet döneminin usta şairlerinden olan sanatçı, milli ruh ve geleneksel kahra¬manlığımızı düşünce yönünden zenginleşti¬rerek duygulu bir dille işlemiştir. Edebiyatı¬mızda "Bayrak Şairi" olarak da tanınan sa¬natçı, Divan şiirinin nazım biçimlerinden olan rubaiye yeni bir anlam ve söyleyiş biçimi ka¬zandırmıştır. Hem şiir hem düzyazı alanında eserler veren sanatçının Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler adlı eserleri ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Orhan Şaik Gökyay

10. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
Ve bulutlar geçiyor aynadan
Ve bugünlerde Melih Ve ben
Aynı kızı seviyoruz
Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayı¬şını yansıtmaktadır?
A) Garipçiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Beş Hececiler
D) II. Yeniciler
E) Milli Edebiyatçılar

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Yerli kaynaklara, halkın sorunlarına önem verme
B) Şiirde hece ölçüsünü benimseme
C) Klasisizm akımına uygun ürünler verme
D) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlan¬ma
E) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma

12- Hangisi Cumhuriyet Döneminde oluşturulan edebi topluluklardan biri değildir?
A- Yedi Meşaleciler B- Birinci Yeni
C-İkinci Yeni Hareketi D-Nayiler
E-Toplumsal Gerçekçiler
…………LİSESİ 2008 – 2009 ÖĞRETİM YILI,
12 SINIFLAR, TÜRK EDEBİYATI DERSİ, 1. DÖNEM 3. YAZILI CEVAPLARI

Adı Soyadı : Tarih:
Sınıf – Numara: Aldığı Not:

NERDESİN
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: -Nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki, ben onu,
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin.

1. a) Ahmet Kutsi Tecer’in “Nerdesin” adlı yukarıdaki şiirinde şaire “”Nerdesin” diyen varlığın kim olabileceği ihtimallerini yazın? (5)
Şaire “Nerdesin” diye soran ses, sevgili, hayali bir varlık, mükemmel sanat eseri, büyük bir ihtimalle Allah.

b) Ahmet Kutsi Tecer’in şiirimize getirdiği yeniliği yazınız. (5)
Hece ölçüsüne yeni biçimler eklemiştir, koşmayı redif denilen kafiye sisteminden kutarmıştır.KİTABE-İ SENG-İ MEZAR
Hiç bir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar.
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi.
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi'ye...

Orhan Veli KANIK

2. Orhan Veli’nin bu şiirinden hareketle Garip akımının özelliklerini ve bu akım hakkında bildiklerinizi yazınız.(15)
Garip (Birinci Yeni)
Garipçiler, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin Beş Hececilerle başlayıp Yedi Meşaleciler, Toplumcu Gerçekçiler, Hisarcılar, İkinci Yenicilerle devam eden yenileşme arayışlarında modern şiirin kuruluşuna yaptıkları katkıların önemi bakımından, birçok edebiyat tarihçisi ve eleştirmeni tarafından ilk sıraya yerleştirilmektedirler.
Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’ın ilk örneklerini Varlık dergisinde vermeleriyle başlayan ve 1941’de Garip kitabının önsözüyle birlikte bir akıma dönüşen bu hareket, 1940 kuşağı sanatçılarına da sıçrayarak hızla yaygınlaşmıştır.
1-Vezin ve kafiyeye karşı çıkmışlardır
2-Günlük konuşma dilini şiire uygulamaya çalışmışlardır
3-Mecaza,süse ve suniliğe karşı çıkıp;yalnızlığa önem verdiler
4-Halk şiirinin anlatım ve deneyimlerinden faydalandılar
5-O güne kadar şiirimizde kullanılmayan bir takım sözcükleri kullandılar
6-Sıradan insanlar şiire konu olmuştur.
7-Yaşama sevinçlerini fazlasıyla şiire yansıtmışlardır
8-Kaynağını batı şiirinden alan Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısında
olup özellikle şairane söyleyişin karşısında olmuşlardır.
9-Şiirde söz ve anlam oyunları bırakılmıştır.

SANAT
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini,
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini...

3. a) Faruk Nafiz'in sen diye seslendiği kimdir? Bu şiirden hareketle şairin dünya görüşü ve sanat anlayışını açıklayınız. (10)

Şairin sen diye seslendiği, kendi değerlerini tanımayan, Batı’ ya hayran ve onu taklit eden sanatçı ve aydınlardır.
Memleketçi edebiyatın en önemli sanatçılarındandır. Beş Hececilerinen genci ama en başarılı şairidir.
Şiire aruzla başlamış ama asıl ününü heceyle yazdığı şiirlerle elde etmiştir.
Şiirlerinde Anadolu, milli tarih, efsane, aşk, tabiat, geçmişe saygı gibi konuları işlemiştir.
Bazı şiirlerinde deyim ve söyleşiler kullanmıştır.
Şiirde yeni bir söyleyiş tarzı geliştirmiş sonrakileri de etkilemiştir.
Dili sade ve özentiden uzaktır.
Halk şiirinden yararlanmış, kafiye ve redife yer vermiştir. Kuralsız nazım şekilleri de kullanmıştır.
"Sanat" şiiriyle memleket edebiyatını başlatmıştır. "Han Duvarları" şiiri Anadolu'ya yönelişi yansıtır
Tiyatro ve roman da yazmıştır.
Yapıtları:
Şiir:
Han Duvarları, Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Bir Ömür Böyle Geçti, Suda Halkalar, Elimle Seçtiklerim, Akarsu, Tatlı, Sert Heyecan ve Sükûn
b) Faruk Nafiz hangi edebi topluluğa mensuptur? (5)Beş Hececiler
4. Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız. (12)
Düşten Güzel – Cahit Sıtkı Tarancı
Koçyiğit Köroğlu – Ahmet Kutsi Tecer
Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday
Bir Adam Yaratmak- Necip Fazıl Kısakürek
Canavar – Faruk Nafiz çamlıbel
Danaburnu- Oktay Rifat Horozcu

Aşağıdaki test tipi soruları cevaplandırınız.(4*12)
1. Toplumsal gerçekçi şairler kuşağının en önemli temsilcisidir, insanların yaşamlarını öykünmesiz ve gösterişsiz bir dille yansıtır. Toplumcu şiirleriyle isim yaptıktan sonra mizah yazarlığına geçmiş, "Hababam Sınıfı" adlı eseriyle ün kazanmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Bilbaşar B) Cahit Külebi
C) Rıfat Ilgaz D) Ceyhun Atıf Kansu
E) Kemal Tahir

2. Türk edebiyatında Ahmet Haşim'in Piyale, Cahit Sıtkı
I
Tarancı'nın Otuz Beş Yaş, Yahya Kemal'in Eski Şiirin
II III
Rüzgârıvla, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sebil ve Güvercinler ile
IV
Ziya Osman Saba'nın Çoban Çeşmesi adlı yapıtları ünlü şiir
V
kitaplarına örnek olarak gösterilebilir.
Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile III. D) III. ile V E) IV ile V.

3. I. Yahya Kemal
II. Ahmet Haşim
III. Mehmet Akif
IV. Tevfik Fikret
V. Cenap Şehabettin
Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
A) I., II. ve III. B) II. III. ve V.
C) I., IV. veV. D) II., III. ve IV.
E) III., IV. veV.

4. Nurullah Ataç'la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Eleştiri türünün gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.
C) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.
D) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
E) Öykü alanında da ürünler vermiştir.

5. Şiirlerinde sonsuzluğa ulaşma duygusu, ölüm kaygısı, aşk ve lirizm başlıca temalar olarak görülür. Eski şiiri günümüzde de yaşatmış bir şairdir. İstanbul'un doğa güzelliklerini yansıtan bir şair olarak tanınmıştır. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri de vardır.

Yukarıda sözü edilen şair kimdir?

A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Cahit Sıtkı Tarancı
6. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğer-lerinden farklıdır?
A) Sözde Kızlar
B) Ben ve Ötesi
C) İnce Memet
D) Devlet Ana
E) Aganta Burina Burinata

7. Melih Cevdet Anday”la ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fıkra, gezi, makale, deneme, roman, tiyatro ve çeviri türlerinde yazmakla beraber, ısrarla şiir üzerinde durmuştur.
B) Düzyazılarında, çoğunlukla yoğun bir düşünce, şiirsel, özlü bir dili vardır.
C) Orhan Veli ve Oktay Rıfat’la yeni şiirin öncüsü olmuştur.
D) Halkın günlük konuşmasını ve söyleyişlerini kullanmıştır.
E) Şiirlerinde çoğunlukla Anadolu insanını ve mistisizmi işlemiştir.

8. Aşağıdaki şiirlerden hangisi Cahit Sıtkı Tarancı’ya ait değildir?
A) Otuz Beş Yaş
B) Düşten Güzel
C) Ömrümde Sükût
D) Şimdi Sevişme Vakti
E) Sonrası

9. Cumhuriyet döneminin usta şairlerinden olan sanatçı, milli ruh ve geleneksel kahra¬manlığımızı düşünce yönünden zenginleşti¬rerek duygulu bir dille işlemiştir. Edebiyatı¬mızda "Bayrak Şairi" olarak da tanınan sa¬natçı, Divan şiirinin nazım biçimlerinden olan rubaiye yeni bir anlam ve söyleyiş biçimi ka-zandırmıştır. Hem şiir hem düzyazı alanında eserler veren sanatçının Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler adlı eserleri ünlüdür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arif Nihat Asya
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Orhan Şaik Gökyay

10. Şu anda dışarıda yağmur yağıyor
Ve bulutlar geçiyor aynadan
Ve bugünlerde Melih Ve ben
Aynı kızı seviyoruz
Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayı¬şını yansıtmaktadır?
A) Garipçiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Beş Hececiler
D) II. Yeniciler
E) Milli Edebiyatçılar

11. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Yerli kaynaklara, halkın sorunlarına önem verme
B) Şiirde hece ölçüsünü benimseme
C) Klasisizm akımına uygun ürünler verme
D) Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlan¬ma
E) Yazı dilini konuşma diline yaklaştırma

12- Hangisi Cumhuriyet Döneminde oluşturulan edebi topluluklardan biri değildir?
A- Yedi Meşaleciler B- Birinci Yeni
C-İkinci Yeni Hareketi D-Nayiler
E-Toplumsal Gerçekçiler

Hiç yorum yok:

reklam izle kazan

SPONSOR REKLAMLAR